تبلیغات
DRILLING FLUID - نقش مواد سیال حفاری 3
DRILLING FLUID

▪ شعاع بررسی :

شعاع بررسی یک لاگ مشخص می کند که دستگاه تا چه شعاعی پیرامون چاه می تواند خصوصیات سنگ و سیال را مشخص کند.

▪ توانایی تحرک نفت (Mobility) :

منظور توانایی تحرک نفت در درون سازند است که در یک فشار مشخص و در برابر فشار تزریق مشخص سیال دیگری محاسبه می شود.

▪ دبی (Rate) :

مقدار حجم سیالی که در واحد زمان (معمولا یک روز) از چاه تولید می شود. واحد آن متر مکعب در روز یا گالن در روز است.

▪ غلظت وزنی :

غلظت وزنی کانی پرتوزا مشخص می کند که از نظر وزنی، چه مقدار از سازند از کانی های پرتوزا تشکیل شده است.

▪ چگالی :

چگالی، نسبت جرم به حجم هر ماده است.

● مطالعات مخزن و واژگان مرتبط

▪ ازدیاد برداشت(Enhanced Oil Recovery : EOR) :

کلیه روش هایی که طی آن به مخازنی که تحت شرایط طبیعی خود قادر به تولید اقتصادی نیستند، از بیرون انرژی داده شده و یا موادی درآن ها تزریق شود، روش های ازدیاد برداشت گویند.

▪ چاه آزمایی(Well Testing):

به محض حفر یک چاه در درون مخزن و آغاز استخراج سیال درون آن، تغییراتی در پارامتر های مخزنی مانند فشار، حجم سیال درون مخزن، گرانروی سیال و... ایجاد می شود. تغییر پارامتر های مخزن باعث تغییر رفتار مخزن مانند چگونگی فاز های سیال(مایع و گاز) درون مخزن، در نتیجه چگونگی فازهای سیال استخراج شده، میزان دبی و... می شود.

بنابراین با گذشت زمان و ادامه ی برداشت از مخزن، رفتار مخزن تغییر می کند. در واقع پارامترهای مخزن به نوعی تابع زمان هستند. عملیات چاه آزمایی (Well Testing) تجزیه و تحلیل رفتار مخزن و چاه بر اساس زمان است؛ نتایج حاصل از آن می تواند تأثیر زیادی در تشخیص مقادیر واقعی پارامترهای مخزنی داشته باشد، از این رو چاه آزمایی یکی از مهم ترین ابزار های مهندسان برای شناخت مخزن نفت محسوب می شود. به دست آوردن مقدار واقعی این تغییرات نقش عمده ای در ایجاد یک مدل دقیق و به روز از مخزن دارد.

▪ زمان میان بر(Break through time):

هنگامی که از چاه نفتی در حال بهره برداری، آب زیادی برداشت کنیم، اصطلاحا گفته می شود که چاه به آب خورده است یا break through time اتفاق افتاده است و دیگر بهره برداری از آن چاه مقرون بصرفه نیست.

▪ Fingering :

سطح تماس بین 2 سیال معمولا یک صفحه کاملا صاف نیست و مقداری از سیالی که دارای قدرت تحرک بیشتری است به داخل مرز میان 2 سیال نفوذ می کند سطح تماس سیال ها ی داخل مخزن نفتی و گازی نیز به همین صورت است این پدیده یعنی Fingering مخصوصا در هنگام تزریق آب به مخزن به منظور برداشت نفت بیشتر،خود را بیشتر نشان می دهد از آن جا که آب دارای تحرک بیشتری است از سطح تماس آب تزریقی و نفت عبور کرده و سطح تماس این 2 سیال شکل انگشتان دست را به خود می گیرد به این علت این پدیده Fingering گویند و باعث می شود که آب تزریقی به داخل مخزن، سریع تر به چاه برداشتی برسد و اصطلاحا زودتر چاه ما به آب بخورد و پدیده break through time اتفاق بیافتد. با وقوع این حادثه و افزایش نسبت آب به نفت برداشتی ، دیگر برداشت از آن چاه مقرون بصرفه نیست.

▪ مهاجرت ماسه (Sand migration) :

درمخازن ماسه سنگی یا مخازنی که دارای مقداری ماسه هستند اگر ماسه شل (loose) باشد، هنگام برداشت نفت یا گاز از آن مخزن، این ذرات ماسه به داخل چاه وارد می شوند و باعث می شوند خلل و فرج (porosity)مسیرحرکت خود را پر کنند و کیفیت مخزن راکاهش دهند. هم چنین این ذرات ماسه باعث ایجاد خوردگی در تاسیسات سر چاه و لوله های جداری می شوند که باید تمهیدات لازم جهت ثابت کردن(stable) این ذرات ماسه اندیشیده شود ومانع از مهاجرت آن ها به سمت دهانه چاه شد.

▪ اثر مخروطی (Gas & water coning):

درهنگام برداشت نفت از چاه اگربه شیوه ی درستی از مخزن برداشت نشود، نفت به اطراف حرکت کرده و گاز و آب به ترتیب در بالا و پایین ستون نفتی به حالت مخروطی به داخل ستون نفت وارد می شوند، ارتفاع ستون نفت را در آن چاه کاهش می دهند و باعث کاهش برداشت نفت از آن چاه می شوند .

▪ آسفالتن (Asphalten):

بخش های سنگین نفت را که ظاهر آن همچون قیر است را آسفالتن می گویند. پدیده تشکیل آسفالتن نیز از پدیده هایی است که در بعضی از میادین ایران هنگامی رخ می دهد که بخش های سبک نفت به دلایل مختلف مانند water washing ، فعالیت میکروب ها(این میکروب ها می تواند به طور طبیعی در مخزن باشند یا هنگام تزریق آب به مخزن اگر ناخالصی های آب گرفته نشود (آب treat نشود) و حاوی این میکروب ها باشد وارد مخزن می شود)، از آن جدا شده و یک لایه آسفالتن در قسمت زیرین مخزن تشکیل می شود که باعث قطع ارتباط مخزن با قسمت آبران آن شده و انرژی لازم برای بالا آمدن نفت را از آن می گیرد.

▪ مخازن گاز میعانی(Gas Condensated Reservoir):

به مخازنی گفته می شود که گاز موجود در آن ها در شرایط دما و فشار سطحی به نفت تبدیل می شود و این نوع نفت بسیار سبک است و دارای API بالایی (در حدود 50 API )است.

▪ نسبت گاز به نفت[GOR) Gas oil ratio )] :

نسبت گاز به نفت را گویند. در واقع نسبت گاز به نفت را در شرایط دما و فشار سطح زمین را GOR گویند.

▪ فشار اشباع(Bubble Point Pressure) :

با افت فشار مخزن، گاز محلول در نفت توانایی آن را پیدا می کند که از نفت خارج شود، فشار اشباع فشاری است که اولین حباب گاز از نفت جدا می شود. روشن است که در فشار های بالاتراز آن تنها یک فاز مایع و در فشار های پایین تر از آن دو فاز مایع و گاز وجود دارد.

▪ PSI)Pound per square inch):

یک واحد فشار است که معمولا در صنعت نفت فشار را با این واحد معرفی می کنند.

هر یک PSI، معادل 6894/7پاسکال است. هر پاسکال 1 نیوتن بر متر مربع است. هر نیوتن تقریباً معادل یک دهم کیلوگرم است.

▪ API ) American petroleum Institution) :

در واقع معرف کیفیت نفت است و هر چه این عدد افزایش یابد نفت سبکتر می شود اگر این عدد خیلی زیاد شود( در حدود API 50) نفت به (Condensated oil) نفت میعانی تبدیل می شود و از این مقدار بالاتر برای گازها بکار می رود.

▪ Btu) British thermal unite) :

واحد گرمای بریتانیایی. یک واحد گرما است در واقع ارزش گرمایی سوخت را مشخص می کند.

▪ کلاهک گازی (Gas Cap) :

در صورتی که در یک مخزن نفتی هر سه سیال آب، نفت و گاز وجود داشته باشد، ترتیب قرار گرفتن سیالات درون مخزن به گونه ای است که از پایین به بالا ابتدا آب، بعد نفت و سپس گاز قرار می گیرد. به سازند ی که در آن گاز قرار دارد، سازند گازی و به سازندهای دیگر سازندهای نفتی و گازی می گویند.

به بخش بالایی مخزن که حدفاصل میان پوش سنگ و سطح تماس نفت و گاز است، کلاهک گازی مخزن نفتی می گویند. گفتنی است که برخی از مخازن فاقد کلاهک گازی، برخی دیگر فاقد بخش آب ده هستند و برخی فاقد هر دوی آن ها هستند.

▪ سفره آبی(Aquifer) :

سازند آبی ای که در پایین مخزن می تواند وجود داشته باشد.

▪ امتزاج پذیری (Miscibility) :

دومایع را وقتی امتزاج پذیر می گویند که کاملاً درهم حل شده و امولیسون نسازند.

▪ اوپک (OPEC) :

اوپک که شکل خلاصه شده ی (Organizations of Petroleum exporting Countries) یعنی سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت است . این سازمان در 14-10 سپتامبر 1960 توسط 5 کشور ایران، عربستان، ونزویلا و کویت و عراق تشکیل شد که بعد از آن 9 کشور دیگر الجزایر، قطر، نیجریه، امارات، اندونزی، لیبی، الجزیره، اکوادور، آنگولا به آن ها اضافه شدند. هدف از تشکیل این سازمان کنترل سیاست های قیمتی نفت بود.

▪ Isothermalهم دما (دمای ثابت) :

معمولاً در مخزن دما تقریباً ثابت است و فرآیند های داخل مخزن را به صورت هم دما فرض می کنند.

▪ اثر پوسته ای (Skin Effect) :

این اثر باعث کاهش تماس سنگ مخزن با دهانه چاه می شود و مانند یک لایه ی نازک سطح سنگ که در تماس با چاه است را می پوشاند.

▪ تحریک چاه(Well Stimulation) :

هر فرایندی که طی آن بهره دهی چاه افزایش یابد و سیال با سرعت و انرژی بیشتری وارد چاه شود را تحریک چاه گویند مانند: اسید کاری، تزریق مواد شیمیایی و ...

▪ شاخص تولید( Productivity index) :

نسبت سیال تولید شده به سیال موجود در مخزن را گویند.

▪ اشباع بحرانی میعانات :

با رسیدن اشباع میعانات به این سقف، فاز مایع در قالب لایه ی مایع چسبیده به دیواره شروع به حرکت می کند.

▪ CVD)Constant Volume Depletion ) تخلیه با حجم ثابت :

در این آزمایش حجم ثابت گرفته می شود و با تغییر پارامتر فشار رفتار سیال را بررسی می کنند.

▪CCE)Constant Composition Expansion)انبساط با ترکیب ثابت :

در این آزمایش ترکیب سیال حفظ می شود، و هیچ ترکیبی از سیال خارج نمی شود.

▪ Positive coupling effect :

گاز در اثر حرکت سریع خود میعاناتی را که در سر راه خود دارد به درون چاه می آورد وباعث تخلیه ی میعانات می شود که یک اثر مثبت ایجاد می کند.

▪ پوسته :

فاصله نزدیک چاه که به دلیل عواملی، خواص فیزیکی خود را از دست داده باشد. این عوامل می تواند ورود آب از گل حفاری به داخل سازند یا عوارض حاصل از مشبک کاری (سوراخ کردن) و هم چنین آزادشدن گاز نزدیکی چاه، به دلیل افت فشار و هم چنین رسوب آسفالتین(نوعی نفت بسیار سنگین با گرانروی بسیار بالا) می تواند باشند. مقدار پوسته را با یک ضریب به اسم ضریب پوسته نشان می دهند.

● حفاری

▪ انواع حفاری:

برای بهره برداری از نفت و گاز مخازن، که هزاران متر زیر زمین هستند، باید تمام سازند ها و لایه های بالایی و خود سنگ مخزن مورد حفاری قرار گیرد.امروزه در صنعت نفت، صنعت حفاری حرف اول را می زند و ملاک قدرت شرکت های نفتی محسوب می شود.انواع روش های حفاری عبارتند از:

1) حفاری عمودی

2) حفاری جهت دار

3) حفاری زیرتعادلی

4) Multilateral

5) حفاری افقی

▪ ناحیه ی هدف:

ناحیه ای معین در عمقی از پیش تعیین شده که بر اساس طراحی انجام گرفته، چاه باید آن ناحیه را قطع کند.

▪ حفاری عمودی (vertical drilling)

در این روش حفاری بصورت عمودی نبست به سطح زمین انجام می شود اما در هر حفاری یک انحراف از مسیر (drift) وجود دارد که در روش عمودی این انحراف باید خیلی کم و در حد 1 درجه تا 2 درجه باشد.

▪ حفاری جهت دار (Directional Drilling):

حفاری جهت دار نوعی از حفاری است که در آن مسیر چاه بر اساس نقشه ای معین و از پیش طراحی شده، برای رسیدن به ناحیه هدف (Target Area) از حالت عمودی منحرف می شود. این نوع حفاری زمانی انجام می شود که بنابه دلایلی هدف نهایی از محلی که بر روی زمین شروع به حفاری می کنیم به صورت جانبی دارای فاصله باشد.

▪ حفاری زیر تعادلی ( UBD) :

در حفاری زیر تعادلی ( UBD) فشار سیال حفاری عملا کمتر از فشار روزنه های سیالات سازند نگه داشته می شود، در نتیجه در مواجهه با سازندهای نفوذپذیر، سیال سازند اجازه نفوذ به درون چاه در حال حفاری را پیدا می کند. در این روش تجهیزات و روش های خاصی برای کنترل جریان سازند در حفاری زیر تعادلی مورد نیاز است. اما این روش مزیت های قابل ملاحظه ای نسبت به حفاری معمولی دارد.

▪ Multi lateral Drilling :

این روش بیشتر در چاه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که برروی دریا قرار دارند(offshore)یا همان سکوهای نفتی و گازی دریایی. به این ترتیب که از یک سکو در جهت های مختلف حفاری انجام می شود هم زمان می توان چندین نقطه در یک مخزن یا مخازن مختلف را حفاری کرد.

▪ حفاری افقی (Horizontal drilling) :

در این روش، حفاری با زاویه 90 درجه نبست به محور چاه انجام می شود. این نوع حفاری می تواند درسنگ مخزن بسیار بصرفه باشد چراکه سطح تماس مخزن را با چاه افزایش داده و در نتیجه باعث برداشت بیشتر و بهتر از مخزن می شود، اما این روش نیاز به تکنولوژی بالایی نیز دارد.

▪ Measured depth :

طول واقعی چاه از نقطه شروع حفاری تا هر نقطه دلخواه درمسیر آن.

▪ Build up :

قسمتی از چاه که زاویه شیب (inclination) افزایش می یابد.

▪ Build up Rate :

سرعت تغییر زاویه چاه (Build up Rate) را معمولاً به ازای هر 100فوت عمق اندازه گیری شده (Measured depth)، بر حسب درجه بیان می کنند.

▪ MWD) Measured While Drilling):

نوعی از دستگاه های موقعیت یاب و اندازه گیری که در انتهای رشته حفاری و بالای مته قرار می گیرند و این امکان را فراهم می آورند که درحین عملیات حفاری بتوان موقعیت دقیق چاه را تعیین کرد.

▪ موتور گل(Mud Motor) :

موتورهایی که نیروی محرکه خود را از گلی که با فشار به درون لوله ها پمپ می شود به دست می آورند.

▪ انحراف از مسیر اولیه (Side Track) :

عملیاتی که به منظور جهت دهی دوباره به مسیر چاه انجام می گیرد، این کار با حفاری مجدد از نقطه ای بالاتر از انتهای چاه آغاز می شود.

▪ Kelly :

یک لوله استوانه ای شکل است که مقطع آن مربع یا شش ضلعی منتظم است. این لوله ویژه ی روش حفاری با میزگردان است و در روش topdrive از آن استفاده نمی شود.

▪ رشته های حفاری (drilling pipe) یا (drilling string) :

رشته های حفاری، لوله های استوانه ای شکلی هستند که دارای طولی در حدود 30 فوت هستند. ابتدا 3 رشته حفاری به هم پیوند می خورند که به آن ها یک Stand گفته می شود و سپس stand ها به درون چاه فرستاده می شوند.

▪ Collar :

لوله ای استوانه ای شکل است که قطرو وزن آن نسبت به رشته های حفاری بیشتر است و از آن برای اعمال نیرو بر روی مته استفاده می شود، کاربرد دیگر آن شاقول کردن و یا در اصطلاح مرکز کردن(centralize) مته در داخل چاه است.

▪ مته (Bit) :

برای حفر سازندها از آن استفاده می شود و دارای انواع مختلفی است مانند کاج دار، الماس طبیعی و مصنوعی و غیره که هر کدام کاربردها ، مزیت ها و معایب خاص خود را دارند.

▪ موتور متحرک (draw work) :

موتوری است که سیم های نگهدارنده را دور قرقره که در داخل خود قرار دارد، جمع یا باز می کند.

▪ جعبه متحرک( traveling block ) :

این بخش نیز همانند تاج دکل جعبه ای ست که داخل آن چندین قرقره قرار می گیرد و فرق آن با Crown block در این است که Crown block ثابت است اما traveling block متحرک است.

▪ تاج دکل ( Crown block) :

در واقع جعبه ای است که داخل آن چندین قرقره ثابت قرار می گیرد.

▪ قرقره ذخیره (storage reel) :

قرقره ای است که سیم های نگهدارنده ذخیره، بدور آن جمع می شوند.

▪ سیم های نگهدارنده :

سیم هایی هستند که نیرو را از draw work به قسمت های دیگرمنتقل کرده و باعث بالا و پایین رفتن لوله ها داخل چاه می شوند.

▪ قلاب (hook) :

از این ابزار در سیستم های میزهای گردان استفاده می شود و برای آویزان کردن swivel به traveling block مورد استفاده قرار می گیرد.

▪ هرزگرد (swivel) :

این ابزار نیز در سیستم میزگردان مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع هرزگردی است که باعث می شود kelly براحتی داخل swivel بچرخد.

▪ پمپ های گل (pumps) :

که گل را با فشار به داخل رشته های حفاری و از آنجا به درون چاه پمپ می کند.

▪ Stand pipe :

لوله ای عمودی که گل از آن به داخل Kelly hose منتقل می شود.

▪ Kelly hose :

شیلنگ مرتجعی است که گل حفاری را از stand pipe به Kelly منتقل می کند.

▪ Kelly و رشته های حفاری :

که گل از درون آنها به مته می رسد و سپس وارد فضای حلقوی بین رشته های حفاری و دیواره چاه می شود.

▪ فضای حلقوی (annulus) :

گل حفاری به همراه کنده های حفاری از داخل فضای حلقوی چاه به سطح می رسند. در واقع به فضای بین رشته های حفاری و دیواره چاه ، فضای حلقوی گویند.

▪ Shale shaker :

غربالی است با مِش های مختلف که هر کدام کنده های حفاری با سایز های مختلف (در حد بزرگ تر از ماسه و رس) را از گل جدا می کنند.

▪ Desilterو desander :

قسمت های ریز کنده های حفاری، در سایزهای رس و شن که توسط shale shaker قابل جدا شدن نیستند، را جدا می کنند.

▪ لوله های جداری (Casing) :

لوله های جداری وظایف مختلفی را برعهده دارند به عنوان مثال جدا کردن سازندهای مختلف از یکدیگر، جلوگیری از امتزاج سیالات سازندهای مختلف و غیره. این لوله های جداری توسط سیمان به دیواره چاه می چسبند و از بالا نیز نگه داشته می شوند.

▪ لوله هادی (Conductor pipe) :

که دکل حفاری روی آن سوار می شود

▪ لوله جداری سطحی ( surface casing) :

که مانع از امتزاج نفت و سیالات حفاری با سفره ی آب های زیرزمینی و آلوده شدن این آب ها می شود.

▪ لوله های جداری میانه (Intermediate) :

اگر خواستیم در مسیر حفاری ارتباط سازندی را از سازندهای دیگر جدا کنیم از آن استفاده می کنیم.

▪ لوله جداری تولیدی (production casing) :

که درقسمت مخزنی چاه نصب می شود و هنگام بهر ه برداری آن را سوراخ می کنند و از آن بهره برداری می کنند.

▪ آستری (Liner) :

این نوع لوله های جداری تا سطح کشیده نمی شوند بلکه تا پایین ترین قسمتی که لوله جداری قبلی گذاشته شده است ادامه دارد.

▪ فوران گیرها (BOP) (blow out preventor) :

فوران گیر ابزاری است که از یک بدنه اصلی و تعدادی شیر کنترل تشکیل شده است و طی عملیات حفاری روی سرآخرین لوله جداری که در چاه رانده شده بسته می شود. بخش های مختلف فوران گیر شامل شیرهای ورودی و خروجی گل، شیر ورودی سیمان، shear rams و Blind rams و annulus preventor است.

▪ Platform :

دکل های ثابتی هستند که بعد از حفاری دیگر کاربردی ندارند و نمی توان آن ها را حمل و منتقل کرد.

▪ Jack - up :

در این نوع ارتفاع platform (سکوی حفاری) قابل تنظیم است و می توان با توجه به ارتفاع موج های دریا که در منطقه ایجاد می شود، سطح سکوی حفاری را بالا یا پایین آورد.

▪ kick :

به شرایطی گفته می شود که به علت زیادبودن فشار سازندهای حفاری شده نسبت به فشار هیدرواستاتیک ستون گل، سیال سازند وارد چاه شود.

▪ فوران(Blow out) :

در صورتی که پس از پیدایی kick، این شرایط کنترل نشود و سیال پر فشار به سطح زمین برسد، باعث ایجاد فوران و در برخی مواقع آتش سوزی می شود.

▪ کشتن چاه (Well Killing) :

روش های جلوگیری از راه یافتن سیال سازند به سطح زمین و فوران را روش های کشتن چاه (Well Killing) می گویند.

▪ مانده (Fish) :

قطعاتی نظیر تکه های لوله حفاری، تکه های مته و یا ابزارهای دیگر که بنابه هر دلیل درون چاه سقوط کرده و یا در میانه چاه گیر کرده اند و ادامه عملیات حفاری را مختل می نمایند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده : رضا سپهوند
دوشنبه 7 مرداد 1398 02:14 ق.ظ

Many thanks, Very good information.
top rated canadian pharmacies online most reliable canadian online pharmacies best canadian pharmacies online canada rx canadian viagra canada drug online canadian pharmacies canada medications cheap canadian pharmacy viagra brand canadian prescriptions online
یکشنبه 2 تیر 1398 01:53 ب.ظ

You reported it adequately!
cialis canada purchase once a day cialis prezzo di cialis in bulgaria india cialis 100mg cost cialis usa cost cialis 20mg preis cf generic cialis at the pharmacy cialis bula prescription doctor cialis cialis 50 mg soft tab
شنبه 1 تیر 1398 06:28 ق.ظ

Info very well applied.!
cialis dosage recommendations cialis 20 mg cost cialis 50 mg soft tab free generic cialis legalidad de comprar cialis buy name brand cialis on line cialis super kamagra cialis australia org link for you cialis price walgreens price for cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:00 ب.ظ

Factor well utilized.!
wow look it cialis mexico cialis soft tabs for sale tadalafil 10 mg click here cialis daily uk cialis prezzo in linea basso prices on cialis 10 mg cialis uk buy cheap cialis in uk how do cialis pills work cialis daily reviews
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:54 ق.ظ

You definitely made your point!
try it no rx cialis cialis generika in deutschland kaufen costo in farmacia cialis india cialis 100mg cost enter site natural cialis buy cialis sample pack ou trouver cialis sur le net acheter du cialis a geneve female cialis no prescription we choice free trial of cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:41 ب.ظ

You said that effectively!
cialis generico generic cialis soft gels try it no rx cialis cuanto cuesta cialis yaho wow look it cialis mexico cialis generico en mexico cialis generic availability sialis tadalafil 20mg we like it cialis soft gel
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:06 ق.ظ

Cheers. Awesome stuff.
comprar cialis navarr the best choice cialis woman cialis generico milano cialis wir preise cialis 20 mg brand cialis nl cialis online cialis cost acheter cialis kamagra free cialis
شنبه 25 خرداد 1398 12:04 ب.ظ

Very good tips. Thanks!
cialis lilly tadalafi generic cialis in vietnam cialis 5 mg schweiz cialis for bph we choice cialis pfizer india cialis dosage amounts ou acheter du cialis pas cher canadian cialis generic cialis levitra the best site cialis tablets
جمعه 24 خرداد 1398 09:54 ب.ظ

Incredible loads of useful info.
40 mg cialis what if i take where cheapest cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis soft tabs for sale canadian cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 10 doctissimo prices on cialis 10 mg cialis online deutschland cialis australia org
جمعه 24 خرداد 1398 07:44 ق.ظ

Whoa loads of good knowledge!
generic cialis levitra cialis mit grapefruitsaft cialis qualitat cialis per paypa if a woman takes a mans cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne precios cialis peru rx cialis para comprar canadian cialis cialis qualitat
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:54 ب.ظ

Reliable advice. Thanks a lot!
order cialis from india acheter du cialis a geneve brand cialis generic cialis prezzo al pubblico cialis official site online prescriptions cialis cialis with 2 days delivery cialis generico enter site 20 mg cialis cost buy cialis
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

It's remarkable to pay a visit this web site and reading the views of all friends regarding this paragraph, while I am also eager of getting knowledge.
شنبه 18 خرداد 1398 11:39 ب.ظ

You suggested it really well!
cialis 5 mg schweiz cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg effetti collateral dose size of cialis cialis 10mg prix pharmaci we like it safe cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet online prescriptions cialis pastillas cialis y alcoho how much does a cialis cost
جمعه 17 خرداد 1398 05:48 ب.ظ

Awesome facts, Many thanks!
buy cialis buy brand cialis cheap cialis side effects dangers prices for cialis 50mg we use it cialis online store i recommend cialis generico discount cialis click here cialis daily uk cialis tadalafil online cialis herbs
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:46 ب.ظ

Kudos. A lot of information!

canadian pharmacy viagra brand buy viagrow prescription drugs without prior prescription drugs for sale on internet drugstore online reviews canadian discount pharmacies in canada canadian medications list is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy times canada drug pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 11:23 ب.ظ

Useful postings. Cheers!
tadalafil 20mg precios de cialis generico cialis 10 doctissimo cialis official site generic cialis 20mg tablets cialis efficacit cialis for bph cialis tadalafil online prezzo di cialis in bulgaria cialis online napol
سه شنبه 13 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
female cialis no prescription cialis rezeptfrei link for you cialis price buy cialis online legal cialis kaufen wo buy cialis uk no prescription wow cialis 20 if a woman takes a mans cialis cialis herbs cialis e hiv
دوشنبه 12 آذر 1397 11:53 ق.ظ

Truly a good deal of wonderful info.
cialis daily reviews cialis daily new zealand viagra cialis levitra buying brand cialis online costo in farmacia cialis cialis for sale cialis e hiv cialis kaufen cialis prezzo in linea basso import cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:32 ق.ظ

You said that exceptionally well.
cialis canadian drugs canadian cialis cialis rckenschmerzen cialis generico postepay ou trouver cialis sur le net generic cialis with dapoxetine cialis side effects viagra cialis levitra where cheapest cialis cialis price in bangalore
یکشنبه 11 آذر 1397 12:28 ق.ظ

Very good write ups. Regards!
cialis taglich overnight cialis tadalafil cialis online generic cialis levitra overnight cialis tadalafil cialis para que sirve cialis daily cialis 10mg prix pharmaci only here cialis pills cialis venta a domicilio
شنبه 10 آذر 1397 11:14 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of info.

cialis professional yohimbe cialis prices prices for cialis 50mg cialis generico en mexico usa cialis online cialis dosage cialis daily dose generic cialis for bph cialis 50 mg soft tab cialis 10 doctissimo
جمعه 9 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Cheers! Numerous stuff.

tadalafil wow cialis 20 tadalafilo cialis kaufen bankberweisung achat cialis en itali prezzo cialis a buon mercato cialis generique prices on cialis 10 mg cialis para que sirve cialis price thailand
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
walgreens price for cialis look here cialis cheap canada we choice cialis pfizer india canadian drugs generic cialis import cialis deutschland cialis online order generic cialis online dose size of cialis enter site very cheap cialis we like it cialis soft gel
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:10 ق.ظ

Amazing lots of fantastic advice.
cialis billig can i take cialis and ecstasy cilas look here cialis order on line acquistare cialis internet legalidad de comprar cialis compare prices cialis uk ou acheter du cialis pas cher cialis dose 30mg cialis generisches kanada
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:48 ب.ظ

You stated this well!
cialis free trial price cialis best price cialis per pill click here cialis daily uk overnight cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg effetti collateral cialis savings card enter site 20 mg cialis cost buy cialis sample pack
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:46 ق.ظ

Wonderful content, Regards!
precios cialis peru cialis flussig cialis prezzo in linea basso how do cialis pills work legalidad de comprar cialis cialis billig dose size of cialis cialis farmacias guadalajara how to purchase cialis on line comprar cialis navarr
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:45 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
levitra generic levitra vardenafil 20mg buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices buy levitra generic buy levitra generic vardenafil buy 10 mg levitra
شنبه 7 مهر 1397 08:02 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis generique 5 mg cialis 20 mg chinese cialis 50 mg cialis 5 mg effetti collateral we choice cialis pfizer india cialis prices in england purchase once a day cialis cialis super acti cialis professional yohimbe cialis reviews
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:46 ب.ظ

Thanks. I value it.
cialis rezeptfrei sterreich cialis prices click here cialis daily uk comprar cialis 10 espa241a precios cialis peru how does cialis work cialis arginine interactio cialis y deporte cialis sans ordonnance click here cialis daily uk
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:38 ب.ظ

Amazing posts, Cheers!
cialis 5 mg buy cialis et insomni generic cialis 20mg uk cialis 5 mg order a sample of cialis prix de cialis the best choice cialis woman prices on cialis 10 mg where do you buy cialis wow look it cialis mexico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی