DRILLING FLUID
-3-4-2-5 پلیمرهای مصنوعی:

پلیمرهای مصنوعی به طور شیمیایی از مشتقات نفتی تولید می شوند. بر خلاف پلیمرهای طبیعی و

پلیمرهای طبیعی اصلاح شده، پلیمرهای مصنوعی از مولکولهای کوچکتری ساخته شده اند. امکان انعطاف

پذیری نامحدودی در طراحی پلیمرهای مصنوعی وجود دارد. آنها می توانند دقیقا مطابق با نیازهای خواسته

شده ساخته شوند.

۴٣

غالبا، پلیمرهای مصنوعی از اتیلن طبق فرآیند جانشینی بدست می آیند. فرآیند پلیمریزاسیون در پلیمرهای

که در آن اتیلن های جانشین شده به انتهای ) ( Addition Reaction ) مصنوعی طبق واکنش افزایش

می تواند هر “ A “ یک زنجیزه پلیمری اضافه می شوند ) صورت می گیرد. در شکل زیر، گروه جانشین شده

گروه عاملی باشد.

CH
= CH
2

A

در شکل بالا به استخوانبندی اصلی کربن – کربن پلیمر و احتمالات جانشینی نامحدود آن توجه شود.

اتصال کربن – کربن در مقایسه با اتصال کربن – اکسیژن ( که قبلا در مورد پلیمرهای با پایه نشاسته و

سلولز مورد بحث قرار گرفت ) پایدارتر و مستحکم تر است.

371°
را دارد . c ( 700°F
) اتصال کربن – کربن نسبت به باکتری مقاومتر بوده و تحمل حرارتهای بیش از

لذا در مواردی که پلیمر های مصنوعی درمعرض باکتری یا حرارت قرار می گیرند گروههای جانشین شده

قبل از پیوند کربن – کربن تجزیه می شوند.

پلی آکریلات :

پلیمریزاسیون اسید آکریلیک و خنثی سازی آن با هیدروکسید سدیم پلیمر پلی آکریلات سدیم

یک پلیمر آنیونی بوده که می تواند بسته به وزن مولکولی اش هم به SPA . را تولید خواهد کرد (SPA)

عنوان ماده ضد کلوخه شدن و هم به عنوان ماده ای برای کنترل صافاب عمل کند.

۴۴

شکل 17 : پلی آکریلات سدیم

در طول حفاری یک چاه عملکرد متقابل بین کنده های حفاری اثرات بسیار زیادی را بر روی خواص گل

دارد . در گل حفاری یک تمایل طبیعی برای کلوخه شدن وجود دارد.( شکل 18 ) . کلوخه ای شدن نتیجه

افزایش در خواص رئولوژیک گل حفاری است.

۴۵

شکل 18 : کلوخه ای شدن
جامدات حفاری


در وزنهای مولکولی کم ( کمتر از 10000 ) به عنوان یک ماده ضد کلوخه ای شدن عمل می کند. این SPA

ماده شدیدا آنیونی بوده و جذب مواد جامد فعال در گل حفاری می شود. پلیمر جذب شده بارهای مثبت

روی ذرات جمع شده را خنثی می کند که نتیجه اش دافعه متقابل بین ذرات و از بین رفتن حالت کلوخه

ای می باشد. هر چه که پلیمر کوچکتر باشد این عمل را بهتر انجام می دهد. بیشترین میزان جذب بر روی

سطوح ذرات توسط پلیمرهای با زنجیره کوتاه صورت می گیرد که باعث حذف حالت کلوخه ای می شود که

خود این حالت کلوخه ای می تواند نتیجه جذب یک پلیمر به چند ذره باشد لذا به همین دلیل است که

( گفته می شود بایستی ذرات پلیمر کوچک باشند. ( شکل 19

۴۶

و رسها
SPA شکل 19 : دیاگرام

تعداد زیادی از شرکتهایی که در زمینه گل حفاری کار می کنند از پلی آکریلات با وزن مولکولی کم به

عنوان عامل ضد کلوخه ای شدن در گلهای با میزان مواد جامد کم و بدون پراکندگی و دیگر سیستمهای

پلیمری استفاده می کنند. این ماده به هر دو صورت پودر و مایع به بازار عرضه می شود.

در مقایسه با لیگنوسولفونات در غلظتهای بسار کمتری مورد استفاده قرار می گیرد. عملا ، غلظتهای SPA

1/0 از این ماده برای کنترل خواص رئولوژیک گل کافی است. lb/bbl 0/25 تا

260°
را تحمل کند. این ماده به خوبی c ( 500°F
) قلیایی ندارد و می تواند دماهای تا PH نیازی به SPA

درگلهای پلیمری عمل می کند و گاهی اوقات به تنهایی در گلهای مورد استفاده در مراحل شروع حفاری

و در حفاری چاههای زمین گرمایی استفاده می شود. (Spud Mud)

به غلظتهای بالای جامدات حساس است. به این علت که این ماده یک ماده فعال سطحی است به SPA

راحتی در محیطهای با میزان بالای جامدات غوطه ور می شود. این ماده در مواردی که ظرفیت تعویض

12 باشد به بهترین lb/gal 20 معادل بنتونایت و وزن گل کمتر از lb/bbl گل کمتر از ( CEC ) کاتیونی

شکل عمل می کند.

۴٧

: ( Copolymerization ) کوپلیمریزاسیون

سرو کار داشته ایم. اما در این ( Homoploymer ) تاکنون در این بخش تنها با پلیمرهای همگن

قسمت می خواهیم کوپلیمرها را مورد بحث قرار دهیم . در حقیقت کوپلیمرها شامل 2 یا بیش از 2 نوع

مونومر هستند.

از طریق کوپلیمریزاسیون می توان پلیمرهایی تولید کرد که خواص آن متفاوت از پلیمرهای مربوط به هر

یک از مونومرهای تشکیل دهنده آن است. اضافه کردن هر مونومر دریچه تازه ای برای طراحی پلیمرهای

جدیدتر به روی ما باز می کند. برای مثال یک مونومر می تواند جهت بالا بردن توانایی تحمل حرارتی در

مورد استفاده (Shale Control) پلیمر به کار رود در حالی که مونومر دیگر می تواند جهت کنترل شیل

قرار گیرد.

در صنعت سیال حفاری محصولی وجود دارد که یک کوپلیمر است. این ماده از دو مونومر تشکیل شده است

که عبارتند از :

با آن آشنا شدیم ) و یک مونومر دیگر که در صنعت SPA سدیم آکریلات ( همچنانکه در قمست مربوط به

2 ) می شناسند. ‐ acrylamido‐2‐methyl propane sulfonic
acid ) AMPS آن را با نام

به پلیمر می دهد عبارتند از : پایداری حرارتی بالاتر و مقاومت نسبت به AMPS خواصی که مونومر

جامدات، شوری و سختی. که این خواص در مقایسه با زمانی که سدیم آکریلات به تنهایی وجود داشته باشد

تقویت شده اند.

شکل 20 : کوپلیمریزاسیون

دارای قیمت بالایی در بازار می باشد با این وجود این ماده در حضور مواد آلوده کننده می تواند AMPS

۴٨

و نشاسته اصلاح PAC پایداری حرارتی بالایی را برای گل ایجاد کند که این مقدار بیشتر از مقادیر مربوط به

شده است.

AMPS شکل 21 : مونومر

مقاومت بالاتری نسبت به آلودگی داشته و AMPS کوپلیمری که در بالا ذکر شد به خاطر حضور مونومر

این ماده از لحاظ کاربرد در موارد ، SPA دارد. همچون SPA توانایی تحمل جامدات بیشتری را در مقایسه با

سیستمهای کم جامد و غیر پراکنده وسیستمهای پلیمری مناسب تر است. این ماده در کنترل ویسکوزیته

با وزن SPA در محیط های با میزان جامد بالا توانایی زیادی ندارد. با این وجود این کوپلیمر در مقایسه با

مولکولی کم کاربرد بیشتری در موارد آب دریا دارد.

نمونه ای پلی آکریلات با وزن مولکولی متوسط ( 300000 ± ) وجود دارد که عمدتا برای کنترل صافاب

204/4°
مقاوم بوده و c ( 400°F
) مورد استفاده قرار می گیرد این ماده به دماهای خیلی بالا ( بیشتر از

مورد استفاده قرار می گیرد. همچون کوپلیمر ( Geothermal ) گاهی در حفاری چاههای زمین گرمایی

۴٩

بستگی ندارد و توسط باکتریها تجزیه نمی شود اما حساس به آلودگی کلسیمی می PH ذکر شده در بالا ، به

300 یا mg/lit باشد. به همین دلیل جهت عملکرد بهینه این ماده توصیه می شود که غلظت کلسیم محلول

کمتر نگه داشته شود. این ماده در محیط آب شیرین بسیار خوب عمل می کند.

این نمونه از پلی آکریلات اغلب اوقات در سیسمتمهای کم جامد ، بدون فاز پراکنده و دیگر سیستمهای

به کار برده می شود. علاوه بر ایجاد خاصیت کنترل صافاب، یک اثر پایدار کننده بر PHPA پلیمری چون

روی کنده های حفاری دارد. این محصول به ذرات رس متصل می شود و لایه ای کپسول مانند را به دور

کنده های حفاری ایجاد می کند. گاهی اوقات هنگامی که این نمونه از پلی آکریلات سدیم به سیستم

ایجاد می شود. هنگامی که ( Viscosity Hump ) اضافه می شود یک حالت افزایش موقتی ویسکوزیته

پلیمر در سیستم به یک غلظت کافی می رسد و حالت کپسولی در اطراف جامدات ایجاد می کند سیستم

دوباره روان شده و حالت پایدار به خود می گیرد.

1 است اما ممکن است غلظت مورد استفاده lb/bbl غلظت مورد استفاده این نمونه از پلی آکریلات برابر

کمی بیشتر یا کمی کمتر از این هم باشد که این بستگی به میزان مواد جامد گل دارد. این نوع پلی آکریلات

یک عامل از بین برنده حالت کلوخه ای است بویژه در حالتی که دمای سیستم زیاد باشد یا اینکه سیستم

یک سیستم پلیمری باشد.

در حالی که این نمونه از پلی آکریلات حالت روان کنندگی سریعی را ایجاد نمی کند ( همچنانکه در مورد

1 تجاوز کند، خواص رئولوژیک lb/bbl کوپلیمر ذکر شده در بالا مشاهده می شود) هنگامی که غلظت آن از

را پایدار می کند. این نمونه از پلی آکریلات در پایدار کنندگی خواص رئولوژیک بسیاری از سیستمهای آب

زمین گرمایی، کم جامد و بدون فاز پراکنده بسیار مفید و کارآمد است. ، PHPA شیرین از قبیل

کوپلیمر پلی
آکریلامید
/ پلی آکریلات :

(Partially Hydrolyzed Poly Acrylamid) اصطلاح پلی آکریلامید هیدرولیز شده جزئی

گاهی اوقات برای معرفی کوپلیمر پلی آکریلامید / پلی آکریلات به کار می رود. در حقیقت (PHPA)

۵٠

محصول نهایی کوپلیمریزاسیون پلی آکریلامید / پلی آکریلات است. اگر چه این محصول با نام PHPA

شناخته می شود اما در حقیقت از طریق کوپلیمریزاسیون آکریلامید و سدیم آکریلات بدست آمده PHPA

تنها به منظور سادگی در کاربرد نام آن به کار رفته است. PHPA است و نام

تحت تأثیر وزن مولکولی و نسبت گروههای کربوکسیل به گروههای آمید است . پلی PHPA خواص

آکریلامید به تنهایی درآب قابل حل نیست بنابراین می بایست با سدیم آکریلات کوپلیمریزه شود تا قابلیت

انحلال در آب بدست آورد. در حقیقت کوپلیمریزاسیون با سدیم آکریلات پلیمری آنیونی ایجاد می کند که

در آب قابل حل است. نسبت سدیم پلی آکریلات به آکریلامید در شروع فرآیند، تعیین کننده نسبت دو

گروه عاملی در کوپلیمر نهایی می باشد. مونومرهایی که این کوپلیمر را می سازند در شکل زیر نشان داده

شده اند.

شکل 22 : سدیم آکریلات / آکریلامید

در طول کوپلیمریزاسیون ، دو مونومر به صورت تصادفی جهت تشکیل یک پیوند کربن – کربن به یکدیگر

متصل می شوند. کوپلیمری که در نتیجه این فرآیند ایجاد می شود دارای گروههای کربوکسیل و گروههای

آمیدی است که به صورت تصادفی بر روی اسکلت اصلی کوپلیمر قرار گرفته اند.

کوپلیمرنهایی در شکل 23 نشان داده شده است.

۵١

PHPA : شکل 23

توجه به این نکته لازم است که به خاطر پیوند کربن – کربن به عنوان استخوانبندی اصلی تشکیل کوپلیمر،

این کوپلیمر نسبت به حرارت و تجزیه باکتریایی مقاومت بسیار خوبی دارد. توجه به این نکته نیز لازم است

که این پلیمر آنیونی است و آن به این معناست که تحت تأثیر سختی و سطوح کاتیونی رسها قرار می گیرد.

موجود است که دارای وزن مولکولی زیاد و شامل % 65 تا % 70 آکریلامید و PHPA نمونه ای از

بقیه آکریلات می باشد. وزن مولکولی این ماده درگستره ای بیش از 20 میلیون قرار می گیرد . این محصول

و عاملی در جهت کپسولی کردن مواد جامد در سیستمهای آب شیرین، آب Shale به عنوان یک بازدارنده

به کار برده می شود. علاوه بر اینها ، این ماده در آب شیرین تولید ویسکوزیته نیز Kcl و Nacl دریا ، نمک

می نماید.

این ماده به این صورت است که پلیمر به رسهای روی ( Shale Inhibition ) مکانیسم بازدارندگی شیل

دیواره چاه متصل می شود و از تبلور و پراکنده شدن آنها جلوگیری می کند. در حقیقت در این فرآیند این

محصول از طریق گروههای کربوکسیل آنیونی خود به بارهای مثبت روی لبه ذرات رس متصل می شود و

چونکه دارای وزن مولکولی زیاد بوده و نسبتا طولانی نیز می باشد می تواند با چندین رس ارتباط برقرار کند

که نتیجه اش ایجاد یک حالت پوشش بر دیواره چاه و جلوگیری از تماس مولکولهای آب با رسها می باشد.

همین اثر این محصول بر روی کنده های حفاری نیز مشاهده می شود . پلیمر انسجام و یکپارچگی کنده

های حفاری را حفظ می کند، که این نتیجه اش حذف راحتتر آنها در سطح می باشد.

همچنین از طریق بالا بردن ویسکوزیته فاز آبی عمل بازدارندگی شیل را به انجام می رساند. PHPA

ویسکوزیته صافاب گل را افزایش می دهد که این عامل به نوبه خود باعث کاهش میزان نفوذ صافاب PHPA

۵٢

به داخل سازند می شود. اگر چه صافاب گل ممکن است به داخل سازند نفوذ کند اما یک صافاب پلیمری

پس از نفوذ به داخل سازند با فشارهای موئینگی روبرو می شود که از نفوذ بیشتر آن به داخل سازند

جلوگیری می کند. این عامل همچنین از نفوذ صافاب به داخل شکافهای ریز و درشت سازند نیز جلوگیری

می کند.

70 واحدهای آکریلات : آکریلامید نسبتی : مطالعات در زمینه شیل ها نشان داده است که یک نسبت 30

بهینه برای کاربرد در سیالات حفاری است. این نسبت گاهی با نام هیدرولیز % 30 شناخته می شود.

همچنین این موضوع به اثبات رسیده است که پلیمرهای با وزن مولکولی بالا شیل را بهتر از پلیمرهای با

وزن مولکولی کم کپسوله می کنند.

همچنان که قبلا ذکر شد علت استفاده از آکریلات سدیم ایجاد حلالیت در آب است با این وجود یک پلیمر

70 بازدارندگی شیل ایجاد کند. حتی همین : 100 پلی آکریلات نمی تواند به اندازه یک کوپلیمر 30 %

70 با وزن مولکولی بالاتر بازدارندگی شیل بهتری را ایجاد می کند. : نسبتهای 30

عقیده بر این است که پلی آکریلات با وزن مولکولی بالاتر میل ترکیبی بیشتری با بارهای مثبت روی رسها

دارد . همچون لیگنو سولفونات ها هنگامی که پلیمر در سیستم باقی می ماند و به لبه های فعال رسها

متصل می شود ، نیروهای جاذبه قوی ممکن است ذرات رس را از هم جدا کرده و در فاز مایع پراکنده سازد.

گروههای آمید در این زمینه مفید هستند چرا که بین گروههای آنیونی کربوکسیل و سایتهای کاتیونی بر

روی ذرات رس فاصله ایجاد می کنند. هنگامی که گروههای آمید و گروههای کربوکسیل در طول زنجیره

پلیمری توزیع می شوند ، خاصیت توده ای گروه آمید از نزدیک شدن زیاد گروه کربوکسیل به بارهای روی

رسها جلوگیری کرده مانع جدا شدن ذرات رس توسط گروههای کربوکسیل می شود. گروه آکریلامید تمایل

به سطوح رسها دارد ولی پیوند هیدروژنی ضعیفی که عامل این تمایل است در مقایسه با پیوند یونی بسیار

قوی ( بین گروه کربوکسیل و لبه های با بار مثبت ذرات رس ) قابل اغماض است. گروه آکریلامید قادر به

تشکیل پیوند هیدروژنی در طول سطوح رسها است . همچنان که گفته شد این پیوند هیدروژنی در مقایسه

با نیروی پیوند یونی خیلی ضعیف است و تنها کاری که می کند باعث می شود که فاصله ای بین بارهای

۵٣

ذرات موجود در داخل گل حفاری ایجاد شود.

همچنان می تواند در پایدار کردن شیل موثر باشد، اگر چه می بایست غلظت PHPA ، در یک محیط نمکی

آن در مقایسه با آب شیرین افزایش یابد تا اثر قابل توجهی بر روی ویسکوزیته صافاب داشته باشد. با افزایش

نمی تواند به سرعت در آب متبلور شود. این منجر به کاهش در خواص ویسکوزیته PHPA ، شوری آب

دهندگی پلیمر می شود. در این حالت پلیمر هنوز آنیونی است و می تواند بر روی سایتهای فعال چاه جذب

شود.

در سیالات حفاری پایه نمکی به این معناست که به منظور بدست آوردن همان خواص PHPA بکارگیری

ویسکوزیته دهندگی به صافاب و حالت کپسوله کردن کنده ها مشابه آب شیرین می بایست مقدار بیشتری

ذاتاً دارای خاصیت KCl به محلول آب نمکی اضافه کرد. چون که گلهای نمکی، خصوصا گلهای PHPA

دارای خواص بازدارندگی شیل استثنائی ای می PHPA پایدار کنندگی شیل هستند یک گل نمکی حاوی

به صافاب گل خاصیت PHPA دارای خاصیت پایدارکنندگی زیادی برای شیلها هستند و KCl باشد. نمک یا

ویسکوز می دهد که عمق نفوذ آن را در داخل سازند محدود می کند.

حساسیت آن به کلسیم محلول است. همچون پلی آکریلات ، کربوکسیل PHPA یکی از مشکلات استفاده از

آنیونی با کلسیم واکنش می دهد. این حالت بویژه در سیستم آبهای شیرین که کلسیم می تواند پلیمر

و هر آنچه که این پلیمر بر روی آن جذب سطحی شده را رسوب دهد یک مشکل اساسی است. در PHPA

درحضور کلسیم به عنوان یک عامل کلوخه ای شدن گل عمل می کند این مشکل PHPA بعضی موارد

بویژه در مواقعی که میزان جامدات گل کم باشد نمود پیدا می کند . هنگامی که میزان جامدات گل کم

باشد و کلسیم به گل وارد شود، کلوخه شدن اتفاق می افتد و جامدات رسوب کرده و از گل خارج می شوند.

در سیستم های با میزان جامد بالا ، ورود کلسیم به گل باعث کلوخه شدن گل و افزایش ویسکوزیته در گل

می شود.

به طور کامل متبلور نمی شود و درمعرض اثرات کلوخه کنندگی کلسیم PHPA در یک گل نمکی ، پلیمر

Ca تا حدی تحت تأثیر + 2 PHPA محلول قرار نمی گیرد. البته پلیمر

Ca قرار می گیرد و چون که + 2

۵۴

سایتهای آنیونی پلیمر را اشغال می کند دیگر سایت آنیونی ای برای واکنش با سایتهای فعال دیواره چاه

Ca وجود ندارد. به طور خلاصه هنگامی که + 2

در محلول وجود داشته باشد باید مقدار بیشتری پلیمر اضافه

کرد تا بر اثرات آن غلبه کند.

300 برسانیم. mg/lit غلظت کلسیم محلول را به زیر PHPA پیشنهاد می شود که به منظور استفاده از

انجام این عمل درسیستمهای کم جامد و با دانسیته کم به ویژه هنگامی که جامدات آنقدر قابلیت متبلور

شدن ندارند، راحت تر است. در سیستمهایی که غلظت جامدات نسبتا زیاد است ( مثلا هنگامی که وزن گل

20 معال بنتونایت باشد حذف lb/bbl آن بیش از ( MBT ) 10 است و میزان تست متیلن بلو lb/gal بالای

کلسیم کاری بس مشکل است . حذف کلسیم از سیستم نیازمند اضافه کردن منابع کربناته مثل سودااش یا

بیکربنات سدیم است، که ممکن است باعث کلوخه ای شدن گل شود.

یک حالت مشابه برای منیزیم وجود دارد . منیزیم هم به سایتهای آنیونی کربوکسیل جذب شده و با آن

به 10 یا 10.5 افزایش یابد. چون که این واکنش PH واکنش می دهد. به منظور حذف منیزیم لازم است که

را در این سطح نگه داشت تا از حل شدن مجدد منیزیمی که به PH برگشت پذیر است لذا باید همواره

سیستمهای غیر پراکنده اند و به راحتی PHPA رسوب کرده، جلوگیری شود. سیستمهای PH خاطر این

های قلیایی را تحمل نمی کنند . همچون هر سیستم غیر پراکنده ای ، افزودن سود سوز آور اثر کلوخه PH

OH‐ ) دارد. یون هیدروکسید PHPA کنندگی بر روی سیستم

) خیلی واکنشگر است و مستقیما به سراغ

رسهای بدون محافظ در سیستم می رود. نیتجه همان است که در موارد اضافه کردن سود سوز آور به گل

مراحل ابتدایی حفاری چاه پیش می آید که همان کلوخه ای شدن گل می باشد.

برابر 10 و بالاتر از آن سرعت هیدرولیز بسیار زیاد PH ی رخ می دهد ولی در PH در هر PHPA هیدرولیز

را مصرف کند و لیکن چون که دراثر PHPA خواهد شد. هیدرولیز هیچگاه تکمیل نمی شود تا تمام

تولید می شود می بایست از هیدرولیز جلوگیری کرد. در حقیقت هیدرولیز ( NH هیدرولیز گاز آمونیاک ( 3

149°c
( 300°F
) یک فرآیند فوق العاده کند است و دماهای بالا آنرا سرعت می بخشد. در دماهای بالای

هیدرولیز سرعت بیشتری به خود می گیرد.

۵۵

به عنوان تقویت کننده بنتونایت ، کلوخه کننده انتخابی و کلوخه کنند کلی : PHPA

خواص متفاوتی را از خود به نمایش می PHPA ، بر اساس وزن مولکولی و نسبت آکریلامید به آکریلات

[ گذارد.[ 1

۵۶

۵٧

6 - چگونگی ساخت:

فرمولی که در ساخت این نوع گل بیان می شود در حقیقت یک فرمول نوعی است که ممکن است

بسته به شرایط چاه و دیگر عوامل تغییراتی در آن ایجاد شود. در ابتدا و قبل از هر کاری مخازن را از سیال

حفرة قبل خالی می کنیم و شستشو می دهیم.

-1 آب

300 سودااش به میزان: mg/lit -2 در صورت بالا بودن کلسیم آب به مقداری بالاتر از

پوند در بشکه جهت پائین آوردن سختی آب و کاهش (mg/lit Ca2+‐300) ×FW×0.000928

در حقیقت کسر حجمی آب است که از ریتورت کیت بدست می FW ) . یون کلسیم به کار می رود

آید. )

9.5 بکار می رود. در این – بین 9 PH -3 کاستیک سودا به میزان مورد نیاز جهت افزایش و کنترل

استفاده شود چرا که استفاده از سود سوزآور یونهای سدیم ناپایداری ( KOH ) مورد ترجیحاً پتاس

را بوجود می آورد که برای گل احتمالاً مشکلاتی را بوجود خواهد آورد.[ 3 ] معمولاً میزان کاستیک

مورد نیاز پس از استفاده از سودااش به صورت زیر محاسبه می شود:

پوند دربشکه. ولی بهتر است که میزان کاستیک سودا با توجه mg/lit Mg2+ × FW × 0.00116

در حقیقت کسر حجمی آب است که از ریتورت کیت بدست FW ) . صورت پذیرد PH اندازه گیری

می آید. )

بسته به نوع کانیهای رسی و شیل متفاوت است و بر انتخاب نوع گلایکول تأثیرگذار KCl -4 غلظت

است. یعنی بین 2 تا 15 % وزنی می تواند باشد.

10-12 جهت کنترل صافاب. ( ترجیحاً نشاستة گندم lb/bbl به میزان ( Starch ) -5 نشاسته

(نشاستة قرمز))

3-5 جهت کنترل صافاب. lb/bbl به میزان PAC‐L -6

0.5 جهت بالا بردن رئولوژی و کمک به پائین آوردن صافاب. -1.5lb/bbl به میزان PAC‐R -7

0 به جهت کپسوله کردن و کنترل شیل. -0.5 lb/bbl به میزان PHPA -8

جهت ایجاد ویسکوزیته در صورت نیاز. Xanthan Gum -9

6 % حجمی. - -10 پلی گلایکول به میزان 3

85 از کربنات کلسیم و بالاتر از آن از باریت استفاده pcf -11 ماده وزن افزا به مقدار مورد نیاز. تا وزن

می شود.

۵٨
-7 محاسبات مربوطه:

برای 100 بشکه گل گلایکولی نتایج محاسبات مواد مربوطه به صورت جدول زیر خواهد بود.

نام
ماده غلظت مورد نیاز واحد
غلظت کل غلظت واحد غلظت

bbl 95.5 bbl آب

lb 191 lb/bbl سودااش 2

lb 143.25 lb/bbl کاستیک
سودا 1.5

lb 2292 lb/bbl 24 KCl

lb 764 lb/bbl نشاسته 8

lb 95.5 lb/bbl 1 Xanthan Gum

lb 95.5 lb/bbl 1 PAC-R

lb 47.75 lb/bbl 0.5 PHPA

bbl 4.5 %vol پلی گلایکول 4.5

۵٩

-8 آزمایشات مربوطه و تجهیزات مورد
نیاز
:

در این قسمت باید گفته شود که این گل در حقیقت یک نوع گل پایه آبی است و تمامی آزمایشاتی

که در مورد گلهای پایه آبی انجام می شود در مورد آن نیز باید انجام شود. علاوه بر اینها آزمایشاتی نیز

وجود دارند که در زیر ذکر شده اند.

-1-8 اندازه گیری میزان یون پتاسیم

21 باشد: lb/bbl -1 در صورتیکه کمتر از -1 -8

مقدار 7 میلی لیتر از صافاب ( گل فیلتر شده ) در لولة سانتریفوژ می ریزیم. .I

به آن اضافه می کنیم. ( NaClO مقدار 3 میلی لیتر سدیم پرکلرات ( 4 .II

1800 گردش می دهیم تا رسوب در لولة آزمایش تشکیل شود و rpm به مدت 1 دقیقه با دور .III

مقدار رسوب را یادداشت می کنیم.

در همین جا آورده شده است ) مراجعه می کنیم تا ببینیم این مقدار ) KCl سپس به گراف .IV

است. سپس عدد حاصل را بر 3.5 تقسیم می کنیم تا به درصد KCl ،ppb رسوب معادل چند

وزنی تبدیل شود.

21 باشد: lb/bbl بیش از KCl -2 در صورتیکه مقدار -1 -8

استفاده کرد. در این روش: KCl بایستی از روش رقیق سازی به جهت اندازه گیری میزان

3.5 از صافاب برمی داریم. mlit مقدار .I

3.5 آب مقطر اضافه می کنیم. mlit مقدار .II

3 سدیم پرکلرات اضافه می کنیم. mlit مقدار .III

مقدار رسوب قرائت شده در مرحلة قبل را در عدد 2 ضرب می کنیم .IV

۶٠

KCl (wt.%)=نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 12 دی 1393 :: نویسنده : رضا سپهوند
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات