تبلیغات
DRILLING FLUID - تئوری کنترل چاه
DRILLING FLUID

تئوری کنترل چاه

 

به منظور کشتن چاه فشار ته چاه باید برابر یا بیشتر از فشار سازند گردد  اساس .کنترل چاه را می توان به این صورت توضیح داد که فشار در دو طرف یک ظرف  u  شکل باید برابر گردد . شکل صفحه 29 اظافه گردد

 

 

در این ظرف  u   شکل یک طرف ان  drill pipe  های موجود در چاه و طرف دیگر ان انالوس است . فرض کنید که هر دو طرف این ظرف با گل  10 ppg  پر شده باشد و نیز اینکه سیستم در هر دو سیر بسته باشد . در این خالت فشار هیدرواستاتیک برابر با وزن گل  و نیز هر فشار اعمال شده از طرف سطح می باشد .. دو طرف این سیستم یک فشار یکسان ایجاد می کند . . هر دو طرف دارای  0 psi  فشار اعمالی از سطح هستند . در این حالت سیستم در حالت بالانس قرار دارد . پس موضوع کشتن چاه بالانس کردن فشار در دو طرف سیستم می باشد .

 

مثال 2

شکل صفحه 30 اضافه شود

 

 

 

فرض کنید که سیستم در بالای دو طرف بسته باشد . فشار ته چاه  6000 psi  است .فشار هیدرواستاتیک گل فقط  5200  psi  می باشد .  6000 psi  در این زمان برای حرکت دادن گل و فوران در صورتی که  U  به صورت باز رها شود کافی می باشد .در این حالت کاری که باید صورت گیرد این است که به منظور متعادل کردن فشار سازند از طریق سطح فشاری اعمال شود . از انجایی که ظرف  U  شکل با گل  10 ppg  در هر دو طرف پر شده است به کار بردن فشار سطحی برابر برای در تعادل نگه داشتن خود ظرف  U  مورد نیاز می باشد . این مساله را از طریق ریاضی بررسی می کنیم

 BHP =hp +surface pressure

Surface pressure = BHP –Hp

Surface pressure = 6000-5200 =800 psi

 بنابراین برای کشتن چاه و نیز بالانس بودن ان نیاز به بکار بردن  800 psi  فشار از طریق سطح می باشد .

 

 

مثال 3

 

شکل صفحه31

 

 

 

 

فرض کنید  لوله ها با گل  10 ppg  و انالوس با گل  9 ppg  پر شده باشد . . می خواهیم فشار ته چاه را در هر دو طرف بالانس کنیم  با فرض بسته بودن سیستم

 HP (9 ppg)=0.052  * 9 * 10000 = 4680 psi

 Hp (10 ppg )= 0.052 *10 * 10000 = 5200 psi

 برای بالانس دو طرف باید فشار را به سمتی اعمال کنیم که دارای فشار هیدرواستاتیک کمتری می باشد . در این مساله انالوس دارای گل با وزن کمتر بوده و فشار باید به انالوس اعمال شود . در این حالت از طریق سطح باید فشار کافی به انالوس اعمال تا برابر با فشار موحود در لوله ها شود .

 Hp (10 ppg ) = hp (9ppg ) + surface pressure  

 5200 psi = 4680 + surface pressure

Surface pressure = 5200 -4680 =520 psi

 

  مثال 4

شکل صفحه 33

 

 

 

 

 فرض کنید دو طرف در خالت بسته قرار دارند

لوله ها با گل  10 ppg  پر شده اند و طول ان 10000 فوت

فشار سازند 6000  psi

انالوس با 7000 فوت گل  10 ppg  و 3000 فوت با گاز پر شده است

می خواهیم SIDPP  و  SICP  مورد نیاز برای بالانس سازند با   ظرف  U  و نیز بالانس دو طرف  U  را محاسبه کنیم

  فشار تعادلی سازند و لوله ها

 BHP =FP = SIDPP +HP (10 ppg)

 فشار تعادلی سازند با انالوس

 BHP = FP =SICP +HP (10 ppg)

 

  و برای تعادل لوله ها و انالوس داریم

 SIDPP + hP (10000 ft) =SICP +HP(7000 ft)

Hp (10 ppg , 10000 ft )= 5200

Hp (10 ppg , 7000 ft ) = 3640 psi

Fp = 6000 psi

 

 با در نظر گرفتن داده های بالا داریم

 6000 = 5200 + SIDPP

SIDPP = 800 psi

 

6000 = 3640 + SICP

SICP = 2360 psi

 یعنی برای تعادل سازند با لوله ها 800  psi  و برای تعادل انالوس و سازند 2360  psi  فشار لازم است

با این فشار سازند و لوله ها و انالوس در تعادل با یکدیگر قرار می گیرند

 

 مثال شماره 5

شکل صفحه 35

 

 

 

 

فشار گردشی گل 2500  psi  قبل ار وارد شدن گاز به سیال در حالت باز بودن چاه است . در این مثال فرض کنید مشخصات زیر وجود دارد .

در سیستم گردش گل وجود دارد و مجموع افت فشار درزمانی که  پمپ هاکار می کنند  2500  psi  است

افت فشار در انالوس در زمانی که پمپ ها کار می کنند 100  psi  است

لوله ها به طول 10000   فوت و با گل  10 ppg  پر شده اند و انلوس 3000 فوت ان با گاز و 7000 فوت ان با گل  10 ppg  پر شده است

فشار سازند 5700  psi

SIDPP  و  SICP  را محاسبه کنید

 BHP (drill pipe )=BHP (annulus )= fp

 

 گفتیم که مجموع افت فشار قبل از  kick  برابر با 2500  psi  بود از این 2500  psi  ، 2400  psi  ان در تجهیزات سطحی و نازل مته و لوله های حفاری و 100  psi  هم در انالوس افت پیدا کرده است . افت فشار در انالوس 100  psi  فشار اظافه در ته چاه ایحاد می کند که عامل ان اصطکاک گردشی در انالوس می باشد . . افت فشار انالوس بعلاوه افت فشار  choke  بعلاوه فشار هیدرواستاتیک گل و گاز در سمت انالوس برابر با فشار هیدرواستاتیک در سمت انالوس می باشد .

 BHP ( ann )=hp (mud )+ hp (gas) + choke and ann loss

Hp (mud )= 10 * 0.052 * 7000 = 3640 psi

Hp (gas ) =0

Ann press loss =100 psi

 فشار هیدرواستاتیک براب تعادل با سازند عبارت است از

 5700 = 3640 + 0 + 100 + choke press

Choke press =1960 psi

 یعنی برای تعادل انالوس با سازند 1960  psi  باید اعمال شود حال تعادل لوله ها با سازند . . گفتیم که قبل از  kick  افت فشار برابر با 2500 بود در شرایط استاتیک داریم

FP=SIDPP +hp 10 ppg

5700 = 5200 + SIDPP

SIDPP = 500 psi

 بنابراین 500  psi  فشار از سطح باید به داخل لوله ها قبل از اینکه هر گونه حرکت گلی صورت گیرد باید اعمال شود . . قبل دانستیم که به 2500  psi  اضافه بدلیل وجود اصطکاک نیاز داریم. بنابراین پمپ های ما باید 3000  psi  را روی  gauge  نشان دهند . در یک ظرف  U  شکل بسته به طور اتوماتیک بین دو طرف تعادل ایجاد می شود .    فرض کنید که دارای یک سیستم بسته هستیم  که در دو طرف دارای تعادل بوده و 100  psi  در فشار نمای هر دو طرف نشان داد ه می شود اگر به سمت انالوس فشاری تحمیل کنیم که 200  psi  را نشان دهد فشار نمای لوله ها هم در این حالت 200  psi  نشان خواهند داد و فشار ته چاه به اندازه 100  psi  بالا خواهد رفت . 100  psi  فشار در تمام نقاط سیستم بسته احساس خواهد شد .

 

سمت لوله ها یه طور نرمال با سیالات سازند الوده نمی شود . بنابراین فشار هیدرواستاتیک در این قسمت توسط گل اعمال می شود . اگر با یک نسبت ثابت پمپ کنیم  می توانیم فشار را در سمت لوله ها محاسبه کنیم.  از انجایی که سیستم متعادل است می توانیم فشار درون لوله ها را معادل با فشار سازند در نظزر بگیریم که در این حالت فشار انالوس هم با فشار سازند و فشار لوله ها برابر می شود . بنابراین ما می توانیم با داشتن فشار داخل لوله ها فشار را در ته چاه  ثابت نگه داریم  . با داشتن افت فشار و فشار هیدرواستاتیک گل در لوله ها و  SIDPP  می توانیم فشار سازند را را در همه حال محاسبه نماییم .

از انجایی که انالوس با سیالات سازند الوده می شود از سمت  casing  نمی توانیم فشار ته چاه را محاسبه نماییم . اما هر تغییری در فشار  casing  در فشار لوله ها نیز تغییر ایجاد خواهد نمود . سیستم بالانس و بسته می شود به طوری که هر گونه تغییری در سمت  choke  در تمام نقاط سیستم به طور مساوی اعمال می شود بنابراین می توانیم فشار ته چاه را در نقطه مورد نظر ثابت نگه داریم . این مطالب اساس کنترل چاه بود .

 

پروسه کشتن چاه

قبلا توضیح دادیم که فشار ته چاه را می توان با دانستن افت فشار سیستم و دانستن فشار هیدرواستاتیک اعمال شده به وسیله گل در لوله ها در هر زمان کنترل  کرد . افت فشار سیستم به طور مرتب و قبل از رویداد هر گونه  kick  باید ثبت کرد . همچنین افت فشار در حالتی که وزن یا خصوصیات گل تغییر می کند را باید ثبت  کرد . افت فشاری که در موقع پمپاز بدست می اید به طور نرمال 1-3 بشکه در دقیقه می باشد . افت فشار سیستم معمولا در گردش نرمال بنا به چند دلیل بدست نمی اید .

 الف – افت فشار در گردش نرمال  بعلاوه هر گونه  shut in pressure  ممکن است برای پمپ ها و اتصالات سطحی بیش از میزان واقعی باشد .

 

ب -  هر گونه تغییر در میزان باز کردن چوک در پمپاژ نرمال ممکن است باعث تغییرات شدید افت فشار در چوک شود  که در این صورت کنترل چوک را مشکل می کند .

 

پ – گلی که در طی کشتن چاه در انالوش  displace  می شود باید قبل از برگشت مجدد به داخل چاه سنگین شود . همچنین این گل به دلیل الودگی امکان دارد که نیاز به بازسازی داشته باشد .  اکثر دکلها فاقد تجهیزات لازم جهت بازسازی سریه گل هستند .

 

ج – پمپاژ سریعتر منجر به افت فشار بیشتر در انالوس می شود. افزایش میزان افت فشار در انالوس احتمال وقوع هرزروی را افزایش می دهد .

 

 

 Slow rate  : به   pump rate  که افت فشار سیستم از ان بوجود می اید و برای مواقع کنترل فوران مورد استفاده قرار می گیرد گفته می شود . لازم به ذکر است که در این مواقع از اصطلاحات دیگری مانند  educe pump rate , slow pump pressure , kill rate , reduce circulating  pressure  نیز استفاده می شود .

 

 Slow pump  1-2 بشکه در دقیقه در بسیاری از موارد یک مرو بهینه به شمار می رود زیرا با این میزان افت فشار سیستم پایین بوده و نیز گل می تواند با این میزان افزایش یافته و یا بازسازی شود و اینکه استرس مکانیکی کمتری در این حالت به پمپ ها وارو می شود . مقدار کمتر از این میزان نیز عملی نمی باشد زیرا موتور پمپ ها قدرت کافی برای حرکت دادن پمپ در RPM  پایین ندارند .

در صورتی که قبل از به وقوع پیوستن   kick  میزان  slow pump  مشخص نشده باشد از روش زیر می توانید ان را بدست اورید .

 

الف – چاه راببندید و  SIDPP  و SICO  را ثبت نمایید .

ب‌-                   SICP  را با استفاده از چوک ثابت نگه داشته و سپس پمپها را به  rate  مورد نیاز بیاورید .

ت‌-                   توجه کنید که   circulating pressure  بعد از اینکه پمپ ها   kill rate  رسیدند به دست می اید .

ث‌-                   در این حالت  kill rate  برابر است با  pressure circulate  مشاهده شده   منهای  SIDPP

 

Shut in pressure

 

 

 بعد از مشخص شدن  kick  و بستن چاه لازم است تا ُ SIDPP  معلوم شود . هدف از تعیین  SIDPP  مشخص کردن فشار سازند و بکار بردن وزن گل مناسب برای کشتن چاه است .

SIDPP  در واقع عبارت است از فشار اضافه ای که سازند به فشار هیدرواستاتیک گل درون لوله ها وارد می کند .

زمان مورد نیاز برای اینکه Shut in pressure   پایدار شود به نفوذ پذیری سنگ ، درحه    under balance   نوع  influx  و عمق چاه بستگی دارد .

در بعضی از موارد گاز به دلیل سبک تر بودن نسبت به گل تمایل به بالا امدن در انالوس دارد . بالا امدن گاز باعث افزایش فشار در لوله ها و انالوس می شود . در این موارد لازم است که توجه داشته باشید افزایش فشار ناشی از این گاز معرف نادرستی از فشار اصلی سازند می باشد .

فشار ثبت شده  در سمت  drill pipe  و  casing  که بیشتر از فشار مورد نیاز برای تعادل با فشار سازند است  trapped pressure  نامیده می شود .   trapped pressure  در دو حالت بوجود می اید

الف – بستن چاه بودن خاموش کردن کامل پمپ ها

ب – مهاجرت گاز

لازم به ذکر است که  trapped pressure  باعث خواهد شد که تمام محاسبات کشتن چاه نادرست باشد .

اگر چه ممکن است حضور  trapped pressure  در ازمایشات سرسری مشخص نشود با عین حال پرو سه زیر روش معین کردن ان را توضیح می دهد .

1-       ابتدا از طرف  casing  مقادیر کم ( کمتر از 1 بشکه ) را تخلیه کنید و پس از ان چاه را ببندید . اگر فشار لوله ها در هر بار که گل از چوک بیرون می ریزد به طور پیوسته شروع به کاهش کرد عملیات بالا را مجدد تکرار کنید .

2-       اگر بعد از دو بار تکرار موفق فرایند فوق  SIDPP  یکسان باقی ماند این همان SIDPP  واقعی می باشد . لازم به ذکر است که بعد از بدست اوردا SIDPP  واقعی عمل  bleed off  باید قطع گردد زیرا تکرار ان باعث  influx  بیشتر می شود .

3-       لازم است است که از سمت  casing  فقط موارد کم ( 4/1 الی 2/1 بشکه ) بیرون ریخته شود زیرا بیرون ریختن مقادیر بیشتر گل ممکن است باعث  influx  بیشتر گردد .

مثالهایی وجود دارد که در ان  float valve  در داخل لوله ها قرار دارد  float valve  یک شیر یک طرفه می باشد که از حرکت سیال به داخل لوله و افزایش فشار جلوگیری می کند . وقتی که یک  float valve  در داخل لوله ها باشد به طور طبیعی از ثبت فشار kick  روی  gauge  فشار ممانعت به عمل می اورد .   در این حالت برای بدست اوردن  SIDPP  باید راه دیگری را در پیش گرفت.

 برای بدست اوردن  SIDPP  در صورتی که یک  float valve  بکار رفته باشد دو روش وجود دارد . در روش اول   kill rate  قبل از وقوع  kick  مشخص شده است و روش دوم زمانی است که افت فشار سیستم قبل از وقوع  kick  مشخص نشده باشد .

 

مورد اول : SIDPP  را در حالت مشخص بودن  kill rate  بدست می اوریم) float valve)استفاده شده است  

 

 

الف – چاه را ببندید و  SICP  را ثبت کنید و  kill rate  که قبل بدست اورده اید معین نمایید

ب –  SICP  را ثابت نگه داشته و پمپ ها را به  kill rate  معین شده برسانید

پ – به  circulating pressure  بدست امده از پمپ ها با  kill rate  معین توجه نمایید .

ت – پمپ ها را خاموش کرده و چوک را ببندید .    circulating pressure  بدست امده از پمپ ها با  kill rate  مشخص شده منهای circulating pressure بدست امده با همان  pump rate  عبارت خواهد بود از  SIDPP

 

 

 

مورد دوم :  kill rate  مشخص نشده است (float valve    استفاده شده است )

 

الف – چاه را ببندید و یک پمپ حجم پایین و فشار زیاد   به  standpipe  وصل نمایید .

ب – پمپ را روشن کنید و تمام   line  ها را با گل پر کنید . هر گونه هوای باقی مانده در لوله ها باعث قرائت نادرست فشار می شود .

پ – فشار پمپ ها را افزایش دهید . تا سیال شروع به حرکت نمایید و اولین فشار باعث حرکت سیال همان  SIDPP  می باشد .

 

 

تعیین نوع  influx

 

 اگر یک  kick  اتفاق بیفتد نوع سیال وارد شده را می توان معین نمود سیال می تواند اب ، گاز ، نفت یا ترکیبی از هر سه انها باشد . البته لازم به ذکر است که تعیین نوع انها یک محاسبه تقریبی می باشد .. اگر نوع سیال ترکیبی از اب و گاز و نفت باشد تعییت انها تقریبا غیر ممکن می باشد . فرمولهای بدست اوردن نوع سیال ورود ی به صورت زیر است :

 

 Influx gradient = (mud gradient ) – (SICP – SIDPP ) /  length of influx

 

 که  mud gradient  مساوی است با گرادیانت گل در لوله ها حفاری و   influx gradient  گرادیان سیال چاه

 برای تبدیل مقدار گرادیان سیال  باید ان را بر عدد  0,052 تقسیم کنید .

 به عنوان یک قانون عمومی یک سیال با گرادیان  1-3 ppg  گاز است و  3-5 ppg  مخلوط اب و گاز و نفت  و  5-7 ppg  اب یا مخلوط اب و نفت است

 

مثال : فرض کنید چاهی با داده های زیر داریم

 Tvd             =            10000 ft

Mw in drill pipe                 =  12 ppg

Hole id                           = 9.875 “

DP OD =                                      5”

SIDPP  =                                     520 psi

SICP  =                                                650 psi

Pit gain   =                                                                   40 bbls

 نوع سیال را تعیین نمایید

 

 Mud gradient     =                           12 * 0.052   =   0.624  psi /ft

 Ann vol           =              (9.857 ) ^ 2   -         ( 5 ) ^ 2   /   1029             = 0.07 bbl / ft

 

 Length of influx   =                          pit gain (bbls )         /              ann vol   =    40 / .07 = 571 ft

 

Gradient influx   =  mud gradient   - (SICP – SIDPP ) /  len of influx

  = 0.624 –(650 -520 ) / 571      =         0.391 psi / ft

 

 حال این گرادیان را به وزن تبدیل می کنیم

 0.391   /   0/052   = 7.5

 

 یعنی سیال اب یا مخلوط اب و نفت است

محاسبه وزن گل برای کشتن چاه

بعد از بستن چاه و معین کردن  SIDPP  و  SICP  و نیز   GAIN  مرحله بعد وزن گل مناسب برای کشتن چاه محاسبه شود

وزن گل برای کشتن  KMW  گفته می شود و از طریق فرمول زیر بدست می اید :

 

 KMW   =    SIDPP   *  19.12  /  TVD   + OMD

 

OMD  وزن گل قبل از  KICK  است

 یا

 

KWM   =   SIDPP /  0.052 * TVD     + OMD

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 14 دی 1393 :: نویسنده : رضا سپهوند
پنجشنبه 10 مرداد 1398 01:20 ب.ظ

You reported it perfectly.
prescription drugs without prior prescription canada medications information drugs for sale in mexico northwest pharmacy canada canadian pharmacies stendra canada medication cost pharmacy canada 24 canadian pharmaceuticals online no 1 canadian pharcharmy online discount canadian pharmacies
دوشنبه 3 تیر 1398 10:30 ق.ظ

Good advice. Thanks!
cialis 5 mg funziona prezzo cialis a buon mercato cialis pills boards cialis flussig cilas buy brand cialis cheap cialis canadian drugs cialis patent expiration prices for cialis 50mg cialis 5 mg schweiz
یکشنبه 2 تیر 1398 06:29 ب.ظ

Beneficial forum posts. Thanks.
best generic drugs cialis prices on cialis 10 mg cialis side effects the best site cialis tablets generic cialis at the pharmacy cialis venta a domicilio cialis with 2 days delivery buy cialis online cheapest cialis generic cialis e hiv
یکشنبه 2 تیر 1398 03:49 ق.ظ

Nicely spoken certainly! !
generic cialis at the pharmacy cialis savings card what is cialis cialis for bph buying brand cialis online buying cialis on internet venta de cialis canada cialis alternative cialis purchasing buy cialis online cheapest
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:39 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
where cheapest cialis we like it safe cheap cialis cialis tablets for sale trusted tabled cialis softabs cialis farmacias guadalajara cialis pills cialis canada on line cialis great britain cialis sicuro in linea rezeptfrei cialis apotheke
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Appreciate it, Ample forum posts.

canadian cialis cialis arginine interactio we choice free trial of cialis the best site cialis tablets cialis usa cost sialis viagra or cialis prezzo di cialis in bulgaria generic cialis tadalafil cialis prezzo di mercato
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:06 ق.ظ

Lovely information, Appreciate it!
viagra cialis levitra cialis 20mg prix en pharmacie compare prices cialis uk cialis flussig free generic cialis can i take cialis and ecstasy compare prices cialis uk buying cialis overnight where to buy cialis in ontario cialis official site
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:17 ب.ظ

Wonderful facts. Thank you.
cialis generic viagra vs cialis vs levitra cialis australian price cialis kamagra levitra cialis 20 mg cost sialis we use it 50 mg cialis dose canada discount drugs cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis taglich
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:12 ق.ظ

You have made your position extremely nicely.!
buying cialis in colombia cialis qualitat cialis per paypa cialis generisches kanada safe site to buy cialis online order generic cialis online cialis reviews cialis canadian drugs cialis online overnight cialis tadalafil
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

What's up, just wanted to say, I enjoyed this post. It was practical. Keep on posting!
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:22 ب.ظ

You actually stated it exceptionally well.
cialis pas cher paris only best offers 100mg cialis cialis side effects dangers venta cialis en espaa viagra cialis levitra low cost cialis 20mg estudios de cialis genricos cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online price cialis wal mart pharmacy
شنبه 18 خرداد 1398 03:21 ق.ظ

With thanks. Awesome stuff!
when will generic cialis be available prezzo di cialis in bulgaria generic for cialis generic cialis pill online cialis 5mg prix cialis australia org generic low dose cialis cialis 5 mg buy comprar cialis navarr cialis daily dose generic
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:52 ق.ظ

You actually stated it adequately.
drugstore online pharmacy canadian medications pharmacy how safe are canadian online pharmacies pharmacy times canadian drug store canada pharmacies online prescriptions top rated canadian pharmacies online drugs for sale on internet canada pharmacies account
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:17 ق.ظ

Really loads of useful facts.
only now cialis for sale in us callus cialis daily dose generic we recommend cialis best buy cialis rezeptfrei price cialis wal mart pharmacy cialis wir preise precios cialis peru import cialis buy brand cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:11 ب.ظ

Fantastic info. With thanks.
cialis for bph how to purchase cialis on line cialis tablets australia cialis official site cialis generika cialis sicuro in linea get cheap cialis click here to buy cialis cialis prices in england buy cialis online cheapest
سه شنبه 13 آذر 1397 03:40 ب.ظ

Kudos, Ample material!

cialis sicuro in linea cialis 5mg prix cialis reviews viagra or cialis cialis en 24 hora viagra cialis levitra cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cialis from canada cialis prices in england
دوشنبه 12 آذر 1397 04:01 ق.ظ

Regards. Very good stuff!
cialis en 24 hora only best offers 100mg cialis fast cialis online cialis y deporte cialis dosage amounts cialis y deporte recommended site cialis kanada buy cialis uk no prescription order cialis from india generic cialis review uk
شنبه 10 آذر 1397 04:08 ب.ظ

Many thanks! Lots of advice.

how do cialis pills work free cialis wow cialis 20 cialis generisches kanada cialis efficacit where do you buy cialis cialis prezzo in linea basso cialis australia org price cialis best cialis 05
شنبه 10 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Regards! Plenty of data!

generico cialis mexico 200 cialis coupon cialis tadalafil cialis dose 30mg cialis coupons printable try it no rx cialis we like it cialis price pastillas cialis y alcoho cialis lilly tadalafi cialis generika in deutschland kaufen
جمعه 9 آذر 1397 04:02 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this.
can i take cialis and ecstasy cialis en 24 hora bulk cialis cialis prices where cheapest cialis generic cialis at the pharmacy cialis rezeptfrei sterreich click now cialis from canada cialis soft tabs for sale cialis kaufen
جمعه 9 آذر 1397 04:15 ق.ظ

Information well utilized!.
canada discount drugs cialis dosagem ideal cialis cialis generico en mexico cialis diario compra achat cialis en suisse prix cialis once a da buy cheap cialis in uk cialis 10mg prix pharmaci cialis super acti achat cialis en suisse
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:53 ب.ظ

Superb data, Regards!
venta de cialis canada india cialis 100mg cost cialis rezeptfrei sterreich preis cialis 20mg schweiz cialis generic tadalafil buy generic cialis 20mg uk generic cialis pro viagra vs cialis cialis dosage amounts cialis generico lilly
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:56 ق.ظ

Many thanks! Numerous posts!

cialis patentablauf in deutschland import cialis generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg effetti collateral cialis canadian drugs cialis 5mg billiger tarif cialis france we choice cialis pfizer india we use it cialis online store cialis super kamagra
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:22 ق.ظ

Cheers, Useful stuff!
cialis 5 mg funziona tadalafil 20 mg cialis 100 mg 30 tablet link for you cialis price cialis 05 cialis 5mg prix we choice free trial of cialis cialis 05 cialis 5mg billiger cialis 5 mg effetti collateral
جمعه 20 مهر 1397 02:30 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
buy 10 mg levitra buy generic levitra cheap 20mg levitra levitra online generic levitra vardenafil 20mg levitra prices buy levitra generic buy 10 mg levitra levitra 10 mg kopen
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:04 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
buy generic cialis cialis purchasing how to purchase cialis on line cialis pills price each only best offers 100mg cialis click here take cialis cialis prezzo al pubblico cialis generique 5 mg order generic cialis online cialis dose 30mg
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:56 ب.ظ

Kudos. I like it!
free generic cialis viagra vs cialis cialis prezzo in linea basso cialis 5 effetti collaterali cialis dosage 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5mg calis enter site 20 mg cialis cost when can i take another cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:23 ق.ظ

You mentioned this adequately.
cialis price in bangalore cialis lilly tadalafi buy cheap cialis in uk low dose cialis blood pressure cialis daily dose generic we like it cialis soft gel cialis with 2 days delivery buy name brand cialis on line viagra vs cialis vs levitra prezzo cialis a buon mercato
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:54 ق.ظ

You mentioned this terrifically!
canadian pharmacys most reliable canadian pharmacies northwest pharmacy canada buy viagra now drugs for sale on internet canada medications information aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacies that are legit canadian medications pharmacy canadian cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:57 ق.ظ

You reported that superbly!
buy viagra sildenafil buy genuine viagra online safe place to buy viagra online uk how to buy viagra online where can i buy real viagra cheapest viagra pills online buy viagra locally buy viagra online nz buy viagra pfizer where can i get sildenafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رضا سپهوند
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی